Family Vishwamitra Kanva Angirasa Vasishtha Bharata Agastya Atri Bhargava Kashyap Gritsamada
Early RV RV6     Barhaspatya Bharadvaja              
RV4     Vamadeva, Gautam              
RV2               Somahuti   Shaunak
RV5     Prabhuvasu       Kumara, Vasushruta, Isha, Puru, Vavri, Sasa, Vasuyava, Babhru, Gatu      
Middle RV RV3 Gathin, Rishabh, Katya, Kata, Kaushik, Vishwamitra                  
RV7       Maitravaruni Vasishtha            
RV8   Pragath, Vatsa, Shashakarna, Parvata, Nabhaka, Shrushtigu Virupa, Priyamedha         Kritnu, Nema, Jamadagni Manu Vaivasvat  
RV9     Ucathya   Pratardan, Daivodasi     Kavi, Ushana  Avatsar  
Late RV RV1 Madhucchanda Medhatithi, Ghaur, Praskanva Hiranyastup, Savya, Nodha Gautam, Kutsa Parashara, Shaktya Purucchepa Daivodasi Maitravaruni        
Probable chronology of few composers & Kings                    
        Bharata          
        Devavata          
        Srinjaya          
        Vadhryasva          
        Divodasa          
  Ghor Bharadvaj   Pratardana          
Kushika Kanva Angiras   Pijavana          
Gathin, Kaushik   Brihaspati, Utathya, Raka, Kuhu   Devashravas     Richika Maricha  
Vishwamitra     Vasishtha Sudasa     Jamadagni Kashyapa  
Kati     Shakti Sahadeva     Parshuram Prasravan  
Katya, Katyayan     Parashar Somaka       Avatsar