English Kalasha Sanskrit Persian Comments
ant pililak pipilika    
arm baza bahu bazu PIE bhaghu
black krizna krishna   PIE keres, PII karas
blood lui loha    
bone athi asthi ast PIE ets, PII ast
boy purushguek purush    
broken china chinna   Sans root chid, PIE skeid, PII scaid
door dur dvar dar PIE dhuer, PII dhuar
dry shushta shushka khushk PIE sus, PII sushka
ear ka karna kar PIE kworno, PII karna
eye ech akshi   IE ek
finger agu anguri    
fire angar agni    
girl shtrizhaguek stree    
head shish shir sar PIE kras, PII cras,
heart hia hriday    
hot tapala tapta    
kill nash nash naz PIE neks, PII nac
lightning indochik      
long drigha dirgha    
month mastruk mas mah PIE mens, PII mas
moon mastruk mas    
name nom nam    
new noa nava naw PIE neuo, PII naua
night rat ratri    
nose nast nasa   PIE nes, PII nas
path pon patha    
rainbow indru indradhanus   Indra's bow in Sanskrit
sky di dyau, div, dyu div PIE dieus, PII diau
son putr putra    
sun suri surya khwar PIE sehwel, PII suhar > khwar
star tari taraka    
tongue jiph jihva zaban  
tooth dandorik danta    
village grom grama    
water ukh ap ab  
woman istizha stree    
  cawmos caturmasya   winter festival
  Imra Yama Rajan   Lord of nether world & heaven
  Indr Indra   Kalash God ~ Indra
  joshi yajushya   spring festival
  Suci Suci   ~ apsara in RV, Varoti ~ Gandharva
  Varoti Vayuputri Badgis Vatakesha/Vayukesha (S), Vaitigaesa (Av)