PIE PII Sanskrit Avestan Coments
Female Names        
    Aja   RV tribe
    Alina   RV tribe
    Anitabha   RV river
    Antaka   favored by God
    Anu   RV tribe
    Arushi   Dawn
    Asikni   RV river, Chenab
    Bharati   Goddess, Female names
    Gathini   Female names
    Gauri   Panjkora River, RV
    Gomati   Gomal River, RV
    Ila   Goddess, Female names
    Indrani   wife of Indra
    Ira   Goddess, Female names
    Isha   Female names
    Kubha   RV river, Kabul
    Kuhu   Female names
    Kulishi   RV river
    Kumari   Female names
    Kushava   Kunar (Chitral) River, RV
    Maya    
    Medha    
    Mitra    
    Nisha   night
    Pragatha   Feminine of RV composer
Plethui Pritui Prithvi   Goddess earth
Priye Pria Priya   Goddess
    Raibhi   favored by God
    Raka   Female names
Rosa Rasa Rasa Raha Mythical River, moisture
    Rebha   favored by God
    Richika   Feminine of RV composer
    Rita   truth
    Riya   free
    Sarasvati Harahvaiti Goddess, Arghand-ab
    Sasa   Feminine of RV composer
    Shveti   RV River
    Soma    
    Subhara   favored by God
    Sushoma   RV river
    Tithi    
    Trishtama   RV river, Gilgit
    Upastha    
Euso Usha Usha, Ushana   Goddess
    Varuni    
    Vipasha   RV river, Beas
         
PIE PII Sanskrit Avestan Coments
Place Names        
         
Melg Marg Mriga Mouru Murgh-ab
    Sarayu Haroyu Heerat
    Setumanta Haetumant Helmand
    Vahlika, Balhika Bakhdhi Balkh
    Varnu Varena Bannu
    Vatakesha Vaitigaesa Badghis < Badgis (Persian)
    Vrika Vehrkan Gorgan
      Sughdha Sughd
PIE PII Sanskrit Avestan Coments
Male Names        
Agwem Ajam Agasti   RV composer
Bhebhru Bhabhru Babhru Babra RV composer
Bhrega Bhraja Bhrigu   RV composer
Bhrighpoti   Brihaspati   RV composer
Dieupater Diaupatar Dyupitar   God, Jupiter
Ersbho Arshabha Rishabha   RV composer
Ghersa Jharsha Jaharsha Jaresti  
Kwot Kati Kati, Katya Caiti RV composer
Laba Rabha Ribhu    
Plethui Pritui Prithu    
Sesa Sasa Sasa   RV composer
Ueri Uari Vavri   RV composer
Uesu Uasu Vasu Vohu RV composer
Welno Varna Varuna   God, Uranus
    Angiras Angra Composer of RV
  Bhrishti Bhrishti Baresti  
    Aja   RV tribe
    Alina   RV tribe
    Anu   RV tribe, one of 5 tribes of Lunar race
    Atri   RV composer
    Avatsar   RV composer
    Bhalan   RV tribe
    Bharat    
    Das   RV tribe
    Devashravas   Bharata King
    Divodas   Bharata King
    Druhyu   RV tribe, one of 5 tribes of Lunar race
    Gatu   RV composer
    Gautam   RV composer
    Ghor   RV composer
    Kanva   RV composer
    Kashyap   RV composer
    Kaushika   RV composer
    Kavash   RV individual
    Kavi   RV composer
    Kritnu   RV composer
    Kumar   RV composer
    Kushika   RV composer
    Kutsa   RV composer
    Manu    
    Marich   RV composer
    Matsya   RV tribe
    Medhatithi   RV composer
    Mitra    
    Nabhaka   RV composer
    Nema   RV composer
    Nodha   RV composer
    Paktha   RV tribe
    Pani   RV tribe
    Parashar   RV composer
    Parvat   RV composer
    Pragatha   RV composer
    Praskanva   RV composer
    Prasravan   RV composer
    Pratardan   Bharata King
    Puru   RV tribe
    Purucchep   RV composer
    Purukutsa   RV King - Solar Race
    Richika   RV composer
    Sahadev   Bharata King
    Savya   RV composer
    Shaktya   RV composer
    Shaunaka   RV composer
    Shigru   RV tribe
    Shimyu   RV individual
    Shiva   RV tribe
    Shrushtigu   RV composer
    Somahuti   RV composer
    Somaka   RV composer
    Srinjay   Bharata King
    Sudas   Bharata King
    Trasadasyu   RV King - Solar Race
    Trikshi   RV tribe, from Solar Race
    Tritsu   Tribe of Bharta
    Turvash   RV tribe, one of 5 tribes of Lunar race
    Ucathya    
    Upamanyu   RV composer
    Utathya    
    Varuni    
    Vasishth   RV composer
    Vasushrut   RV composer
    Vasuyava   RV composer
    Vatsa   RV composer
    Virup   RV composer
    Vishanin   RV tribe
    Vishwamitra   RV composer
    Yadu   RV tribe, one of 5 tribes of Lunar race